Om våre formål

Jabez Verden er en frivillig humanitærforening i Norge og ble stiftet i mars 2018. I henhold til formålsparagraf i Jabez Verden`s vedtekter skal foreningen arbeide for å fremme utdanning i alle aldersgrupper og alle samfunnslag samt støtte de svakeste i samfunnet, primært i DR Kongo. Vår visjon er utdanning til alle.

Jabez Verden skal bidra til skoleutvikling i Sør-Kivu i DR Kongo. Skoleutdanningen som Jabez Verden finansierer til grunnskolen College Namugunga skal sikre kapasitetsbygging av lokalbefolkningen, gjensidig forståelse, brobygging, beskyttelse og en trygg og lærerik skolehverdag i DR Kongo.

Jabez Verden skal bidra til skoleutvikling i DR Kongo

Våre mål er å:

 • Yte økonomisk støtte til grunnskolen College Namunguna i landsbyen Nyngazi (Sør-Kivu i DR Kongo)
 • Grunnskolen College Namugunga skal være et godt sted å være for å lære.  
 • Skolen skal danne og utdanne elever og fremme likestilling, ytringsfrihet, medbestemmelse, demokrati, menneskeverd, vitenskapelig forskningsmetode og kritisk tenkning.
 • Bidra til utvikling av kvalitet i undervisningen
 • Delta i kulturutveksling  
 • Bidra til samfunns- og demokratiutvikling gjennom økt tilgang til utdanning og gjennom utvikling av demokratiske holdninger i DR Kongo.
 • Elevene skal utvikle sitt sosiale nettverk og følelse av tilhørighet.
 • Elevene skal bygge relasjoner på tvers av etnisitet, livssyn og klassetrinn.
 • Elevene skal oppleve sosial inkludering
 • Elevene skal ha et godt psykososialt og fysisk skolemiljø
 • Elevene skal gjennom sosial omgang og lek med andre lærer å mestre nye aktiviteter.
 • Elevene skal oppleve elevmedvirkning.
 • Elevene skal etablere gode holdninger i forhold til toleranse og likeverd mellom elever med ulik etnisk og kulturell bakgrunn og av ulike kjønn.
 • Elevene skal få erfaring med demokratiske beslutningsprosesser og samarbeid.
 • Elevene skal bevisstgjøres i forhold til påvirkning fra ekstremistiske miljøer.
 • Elevene skal få hjelp til å forebygge uønsket atferd, spesielt i forhold til kriminalitet, vold og rus.
%d